Corey McCray – Designee to Chancellor Glenn DuBois